13 "מי שבירך" עבור הרב יוסף קרליבך שנאמר בשבת לפני שגורש מהמבורג לריגה (6.12.41)

מי שברן אבותינו אברהם יצחק ויעקב המוציא את עמו ישראל מתחת סבלות מצרים ויוליכם דרך מדבר ישימון קוממיות לארצם , הוא יברן ויעזור וינצור את כל אחינו האומללים , בין אלה השבוים האסורים בכבלי עוני וברזל , בין אלה שגלו מעירנו בעורם [ בערום ] ובחסר כל ויצאו לארץ אשר לא ידעו ובתוכם מורגו אדוננו ורביגו ורב רק"ק מורה מורגו הרב ר' יוסף צבי בן-מוהור"ר שלמה עם כל מש 6 חתו . ה' ברחמיו יחזק את זרועם ויתן אומץ לנפשם לעמוד כגבורים בכל עבודתם ואת מלאכיו הקדשים יצוה להם לשמרם מכל נגע ומחלה מצנח ומקר . ובחסדו הגדול יחיש להם פדות והרוחה שיצאו במהרה מבור שבי וישיב את שבותם שיבאו איש אל משפחתו הדואגים בעדם וכלים ליום פדיונם ובזכות אהבת קדמונינו ז"ל והצדקה שאנו נודרים בעד קרוב הצלתם יעלה לפני כסא כבודו תפלת דוד משיחינו : שובה ה' את שביתנו כאפיקים בנגב , הזורעים בדמעה ברנה יקצרו ובקרוב יגיענו ה' ליום גאולתנו ופדות נפשנו כן * ה > רצון ונאמר אמן : אחינו כל בית-ישראל הנתונים בצרה ובשביה העומדים בין בים ובין ביבשה המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרוחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאלה השתא בעגלא ובזמן קריב ונאמר אמן [ נמסר ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן