10 תפילה שחוברה על־ידי הרב יוסף קרליבך נאמרה בעת הכתרתו לרב הראשי של המבורג א' דראש חודש אייר תרצ''ו (22.4.36)

אב הרחמים מושיע ישראל בכל מרשת עבורם משגב לשארית זרע אברהם אוהבו העמוסים מני בטן ועד זקנה הם נשואים המשרה שכינתו על עם בזה נפש ומדוכה עדיך בתפלתנו נבואה . הנה בני קהלנו נקבצו גם נאספו יחד בבית תפלתנו ונשא לבבנו אל כפיס אליך אל בשמים בעת צרה ומצוקה עת קצר רוח וכליון נפש שכל ראש לחלי וכל לב דוי . אנא רחם נא חמול נא וחוס נא על קהלתנו הקדושה מקלט נפשנו שלא תהיה למשסה ולחרבה ועל מוסדותיה ובניניה הנה דרים המתוקנים לכבוד שמן הגדול . ואל יגלו בנינו גולה אחר גולה כצאן הנפוצים בהרים פן יכרת לנו ער ועונה מאהלנו ודמעה תכסה שולחננו האבל מבלי שתילי זיתינו . ואם חטאנו לך כי אין אדם אשר לא יחטא ותאנף בנו הבאת עלינו משפטך הצדק , הן השבנו על לבנו להתחנן לך לאמור חטאנו והעוינו . וסלחת לעמך אשר חטאו לך ותתננו לרחמים לפני כל רואינו ורחמונו . כי נחלתך אנו אשר הוצאת ממצרים מכור הברזל ועתה תשמע השמים מכון שבתך לכל תחנת בניך אשר ידעון איש נגע לבבו ונתת לאיש כדרכיו כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני אדם . ואם אין בנו מעשים ודלונו מאד מצדקה וחסד זכרה נא צדקת אבותינו הקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם ואל תשכח ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן