9 תפילה שחוברה על־ידי הרב ליאו בק לכל קהילות ישראל בגרמניה לליל כל נדרי תרצ"ו, 6.10.1935

בשעה זאת עומד כל בית ישראל בפני אלוהיו , אלוהי המשפט והמחילה , בפניו נבדוק נא כולנו את דרכנו ; נבדוק את אשר עשינו ואת אשר לא עשינו , נבדוק לאן פנינו ומניין רחקנו . באשר חטאנו , נודה בגלוי , "חטאנו" ונפנה תפילתנו לאלוהינו , כשעז רצוננו לתשובה , תפילת "סלח . "נא עומדים אנו בפני אלוהינו . בעוז אשר בו אמרנו לפניו את חטאותינו , על חטא היחיד ועל חטאו של כלל , בעוז זה מביעים אנו את רגש סלידתנו באשר לשקר המרים ראשו עלינו , באשר לעלילה המעידה באמונתנו את עדות השווא שלה , והגלויה נגד עינינו . קוראים אנו בשם אמונתנו ובשם עתידנו . מי הודיע לעולם רזי אל שדי , אל אחד ל מי הפיץ בעולם את הזיקה לטוהר המידות , לטהרת המשפחה ל מי נתן לעולם את רגש הכבוד לאדם הנברא בצלם האלוהים ן מי הטיף בעולם את מצוות הצדק , את הרעיון החברתי י בכל אלה היה חזונם של נביאי ישראל , היתה התגלות השכינה לעם ישראל . בתוך היהדות צמחו הדברים ומוסיפים הם לצמוח . ועובדות אלו תשמנה לאל ותפרנה כל עלבון . עומדים אנו בפני אלוהינו . בו נחסה . באלוהינו גלומים אמיתותם וכבודם של כל עמידתנו בפני התמורות , של כל עוזנו ותעצומת נפשנו בשעת צרה , ת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן