8 נוסח התפילה למען הרפובליקה הצרפתית והעם הצרפתי (הדומה לנוסח התפילה לשלום המדינה שנאמרה בצרפת במשך שנות המלחמה)

ה' אלוקים , אדון העולם , השגחתך מקיפה שמים וארץ . שלך הרוח והגבורה על ידך הכל מתרומם ומתחזק . מבית קודשך ה' ברן והגן על הרפובליקה הצרפתית והעם הצרפתי — אמן . שתהי צרפת מאושרת ופורחת שתהי חזקה וגדולה באחדות ובהסכמה — אמן . כקרני אורן יאירו אלה המנהלים את ייעודי המדינה והמשליטים בארצנו סדר ומשפט — אמן . שצרפת תהנה משלום נמשך ותקיים את מעמדה רב התהילה בקרב האומות — אמן . ( שצרפת תשאר נאמנה למטרתה האצילה ותגן תמיד על המשפט והחרות — אמן . ( קבל באהבה את תפילתנו ואת מלות שפתותנו ורגשות לבבנו שיימצאו חסד לפניך הי בוראינו ומושיענו אמן . PRIfiRE POUR LA RfiPUBLIQUE FRANCHISE אלהים חיים ומלך עולם . המגביהי לשבת , המשפילי לראות בשמים ובארץ . אשר בידך כח וגבורה , לגדל ולחזק לכל . השקיפה ממעון קדשך על ארצנו LA REPUBLIQUE FRANCAISE וברך את עמנו LA RBPUBLIQUE FRANCAISE אמן : נא הסתירהו בצל כנפיך . ופרוש עליו סכת שלומך אמן : אורך ועזרך המה ינחוהו . חסדך ואמתך תמיד ינצרוהו אמן : בארצנו רב שלום יפרח . ויושבי צרפת לעד ישכנו לבטח אמן : יהיו לרצון אמרי פינו , והגיון לבנו לפניך , יי צורנו וגואלנו . אמן : [...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן