7. תמורות מבית

מגמות החילוניות התמורות שחלו ברבע האחרון של המאה הי"ח ביחסם של המשכילים היהודיים אל דתם לא היו אך ורק בהשפעת הדאיזם , וכן גם לא הופיעו לפתע ! קדמה להן שורה ארוכה של תופעות חברתיות ותרבותיות המעידות על תהליך של התרופפות מוסדות הדת , ריפיון בקיום מיצוות הדת ומינהגיה , ונטיות לסקולאריות בראשית המאה ואף קודם לכן . תופעות של נטייה לחילוניות היו רווחות במאה הי"ז והי"ח בעיקר בין האנוסים בצרפת 2 הדרומית' ובהולנד , שחיו חיים סקולריים , - ואלה נתנו אותותיהם גם על החיים היהודיים בגרמניה , בהשפעת קשרי המיסחר שביניהם . התופעות והגילויים הנזכרים , וכן היחסים בין יהודים ולא יהודים , הפילוג בקהילה היהודית מבחינה מעמדית , ובעיקר ביטול התיקווה המשיחית והחידושים בעולם הרוחני-דתי של היהודים - בישרו את הופעתה של ההשכלה 3 היהודית בגרמניה . וכבר עזריאל שוחט תיעד את ניצני ההשכלה שאותם מצא בדור שלפני ההשכלה העברית והיהודית בגרמניה בדמותם של ' משכילים' מוקדמים במחצית הראשונה של המאה הי"ח , וכן זיהה ענייני 1 שמעון דובנוב 7 , בלי ימי עם עולם , ד ( תל-אביב , ת"ש , ( עמ' 228 ואילך J . Melkman , David Franco Nendes ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד