עטרה ליושנה

המאבק ליצירת יהדות ההשכלה משה פלאי טשה ג $ לאי עטרה ליגשגה הספר יוצא לאור בסיוע קרן יצחק קייב , ניו-יורק קרן לושיוס ליטאוור , ניו-יורק כל הזכויות שמורות למחבר © תשע"ב אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מיכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד