תמונתו של צבי פרייגרזון כפי שצולמה בזמן מעצרו במרץ ‭,1949‬ עבור תיקו בק.ג.ב.