31 הרב בן־ציון חי מאיר עוזיאל: ולא ישפך דם בקרב ארצך

שתי אזהרות חמורות נאמרו לישראל מפי הגבורה בדבר שמירת הנפש וחיי האדם והן : א ) ציווי "לא , "תרצח שנאמר בעשרת הדברות ובראש האזהרות של טהרת החיים בכל היחסים שבין אדם לחברו . "לא תרצח" —זו היא מצות לא תעשה שאינה מוגבלת בשום תנאי ואינה מותרת אלא רק בתנאי אחד ויחידי של הצלת נפש הנהרג , הבא להורגך השכם להרגו ; או הצלת הנרדף להריגה כשאין אפשרות להצילו באחד מאבריו . אזהרה חמורה זאת נאמרה לכל איש ואיש מישראל ולכלל ישראל מדין ערבות , בבחינת כל מי שיש ביד 1 למחות ואינו מוחה הוא נתפש בעבירה זאת . ב ) נוסף לאזהרה זאת נאמרה מצוד . מיוחדת לכל ישראל לאמור : "ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך אשר ה' אלוקיך נותן לד נחלה והיה עליך דמים" ( דברים , 'ט ט"ו . ( וגם אזהרה חמורה זאת לא רק ליחיד נאמרה , אלא לכל ישראל שכולם יחד וכל אחד ואחד מצווה לא רק שלא להרוג את הנפש , ולשפוך דם נקי בידיו , אלא גם שלא לגרום לשפיכות דמים בקרב ארץ הקודש , שהיא נטמאת נספגה לקרבה דמי נקיים , ולא להכתים את שם הקודש של עם ישראל וכבודו על ידי זה שגרמו לשפיכת דם נקי , כאמור : "והיה עליך . "דמים מכאן נובעת מצות עגלה ערופה במקרה של מציאות חלל ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן