שאר ישוב.

- בנו של ישעיהו ( ז'ג ) וצירוף המופיע בנבואה המיוחסת לישעיהו ( י ' כא כב . ( השם שאר ישוב הוא שם סמלי בדומה לשמות שני בניו האחרים של הנביא : מהר שלל חש בז ( ח'א ד ; וע"ע ) ועמנואל ( ז'יד ; וע"ע . ( כיוצא בזה ניתנו שמות סמליים לבניו של הושע ( א'ד ט ; ב'כג כה . ( תודעת הסמליות של שמות הבנים מפעמת בנביא ישעיהו' כפי שהוא אומר : והילדים אשר נתן לי ה' לאותות ולמופתים בישראל ( ח'יח . ( שלא כמו לגבי מהר שלל חש בז ועמנואל' אין הכתוב מודיענו על מאורע שגרם למתן השם שאר ישוב וטעמו ; ואפשר שהמסורת כעניין זה אבדה' שהרי בהופעת הבן הוא מוצג כדמות מוכרת . המשמעות הסמלית של השם שאר ישוב עשויה להתבאר מהקשרו . הוא מוזכר בנבואת נחמה לאחז וליהודה ( ז'ד ט ' ( שהיא גם נבואת פורענות לאויביו' ישראל וארם . לפיכך יהיה משמעו של השם : מאויבי יהודה הצרים עליו יישאר אך שריד אשר ישוב לארצו . מצד שני אפשר שהשאר כאן הוא יהודה אשר יישאר לאחר כליונה של ממלכת אפרים ( פסי ח ) ואף ישוב לאלוהיו' ויאמין בו ( פסי ט . ( הצירוף שאר ישוב בא עוד בנבואת ישעיהו על שאר ישראל ופליטת בית יעקב ( יש' י ' כ ' ( בכתוב . שאר ישוב שאר יעקב אל...  אל הספר
מוסד ביאליק