קיצורים ביבליוגרפיים

אוצר פיין סמית R . Payne Smith , Thesaurus Syriacus , Oxonii 1879-1897 אורבך , הדרשה " K אורבך , "הדרשה כיסוד ההלכה ובעית , "הסופרים תרביץ , כז ( תשי"ח , ( עמ' = 182-166 הנ"ל , מעולמם של חכמים , ירושלים תשמ"ח , עמ' . 66-50 אורבך , ההלכה א"א אורבך , ההלכה , מקורותיה והתפתחותה , גבעתיים . 1984 אורבך , מבוא למשנה א"א אורבך , '" מבוא למשנה' ומאה שנה למחקר , "המשנה מולד , יז ( תש"ך , ( עמ' = 440-422 הנ"ל , מחקרים במדעי היהדות , עמ' . 738-716 אורבך , מחקרים במדעי א"א אורבך , מחקרים במדעי היהדות , ירושלים תשנ"ח . היהדות איש שלום , מאיר עין מ' איש שלום , מאיר עין על סדר והגדה של לילי פסח , ווינא , תרנ"ה . אלבק , גרמנית Ch . Albeck , Untersuchungen u'ber die Redaktion der Mischna , Berlin 1936 אלבק , מבוא למשנה ח' אלבק , מבוא למשנה , ירושלים ותל אביב תשי"ט . אלבק , מבוא לתלמודים ח' אלבק , מבוא לתלמודים , תל אביב תשכ"ט . אלבק , מחקרים בברייתא ח' אלבק , מחקרים בברייתא ותוספתא , ירושלים תש"ד . ותוספתא אלון , תולדות היהודים ג' אלון , תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד , באח ישראל א , תל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן