סימן כב. וחותם בגאולה משנה פ"י מ"ו / תוספתא פ"י ה"ט (עמ' 198-197)

עד איכן הוא או' בית שמי אומרים עד אם הבנים שמחה ובית הלל עד חלמיש למעיינו מים וחותם בגאולה . עד היכן הוא , 'אומ בית שמיי או' עד אם הבנים שמחה ובית הלל אומ' עד חלמיש למעינו מים , וחותם בגאולה . אמרו בית שמיי לבית הלל וכי כבר יצאו שמזכירין יציאת מצרים , אמרו להם בית הלל אפילו הוא ממתין עד קרות הגבר הרי אילו לא יצאו עד שש שעות ביום , היאך אומר את הגאולה ועדין לא נגאלו . 1 ר' טרפון או' אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצ' והיגיענו הלילה הזה ואינו 2 חותם ר' עקיבה או' כן ה' אלקינו ואלקי אבותינו יגיענו לרגלים הבאים לקראתינו לשלום שמחים בביניין עולם לאוכל מן הפסחים ומן הזבחים אשר היגיע דמם על קיר מזבחך לרצון ונודה לך על גאולתינו 4 3 בר' אתה ה' גאל ישראל . הראשונים והחוקרים נתנו את דעתם לשתי התיבות "וחותם בגאולה" שבמשנה זו . הרשב"ם פירש ( קטז ע"ב : ( "מסיים את ההגדה בברכת גאולה . והשתא לא מפרש היאך מברכין אותה , ולקמן פליגי בה רבי טרפון ורבי עקיבא" וכר . "לקמן" הוא לקמן בסמוך וברצוף , סיפא של משנתנו . ומסגנון זה ברור שדעתו של הרשב"ם לפרש "וחותם בגאולה" כסיום הבבא הראשונה של המשנה הכוללת דברי בית שמאי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן