סימן כא. חרוסת משנה פ"י מ"ג / תוספתא פ"י ה"ט-ה"י (עמ' 198)

הביאו לפניו מטבל בחזרת עד שהוא מגיע לפרפרת הפת . הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת , אף על פי שאין חרוסת מצוה . ר' לעזר בר' צדוק או' מצוה . 1 ובמקדש מביאין לפניו גופו שלפסח . המצה והחזרת והחרוסת , אף על פי שאין חרוסת מצוה . ר' לעזר בי ר' צדוק או' מצוה . במקדש מביאין לפניו גופו של פסח . מעשה ואמי להם ר' לעזר בר' [ צדוק ] לתגרי לוד , בואו וטלו לכס תבלי מצוה . על הדיבור שבתוספתא "המצה והחזרת והחרוסת , אף על פי שאין חרוסת , "מצוה כתב 2 הגר"ש ליברמן בתוספתא כפשוטה ( עמ' : ( 654 "פיסקא קטועה ממשנתנו פ"י . "ג"מ וכפי 3 שקבע רבינו בהרבה מקומות שיש פיסקא קטועה מן המשנה המובאת בתוספתא .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן