סימן כ. כוס ראשון משנה פ"י מ"ב / תוספתא פ"י ה"ב-ה"ג (עמ' 196)

מזגו לו כוס ראשון , בית שמי או' מברך על היום ואחר כך מברך על היין ובית הלל אומי מברך על היין ואחר כך מברך על היום . מזגו לו כוס ראשון , בית שמיי או' מברך על היום ואחר כך מברך על היין , שהיום גורם ליין שיבא , וכבר קדש היום ועדיין יין לא בא . ובית הלל אומ' מברך על היין ואחר כך מברך על היום , שהיין גורם לקדושת היום שתאמר . דבר אחר , ברכת היין תדירא וברכת היום אינה תדירה . והלכה כדברי בית הלל . הלכות אלו של המשנה ושל התוספתא באות מלה במלה ( רק ללא "מזגו לו כוס ( "ראשון גם במסכת ברכות , רפ"ח במשנה , ופ"ה הכ"ה ( עמ' ( 29 בתוספתא , בראש קובץ של " דברים שבין בית שמיי לבית הלל . "בסעודה והן שמונה מחלוקות בית שמאי ובית הלל 1 במשנה , ובתוספתא - עשר . ראוי לחקור אפוא ביחס שתי המקבילות הללו , כלומר משנה ותוספתא ברכות לעומת משנה ותוספתא פסחים , מי קדם למי . דומה שהגר"ש ליברמן מניח בפשטות שבית שמאי ובית הלל עצמם היו חלוקים במפורש בשני המקומות בשווה , לעניין קידוש של שבת במסכת ברכות , ולעניין כוס ראשון בפסחים . 2  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן