סימן יט. ארבע כוסות משנה פ"י מ"א / תוספתא פ"י ה"א (עמ' 196)

ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם 1 עד שתחשך . אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב . לא יפחתו לו מארבעה כוסות שליין אפילו מן התמחוי . ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך . אפי' עני שבישראל לא יאכל עד שיסב , ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין שיש בהן כדי רביעית , בין חי בין מזוג , בין חדש בין ישן . ר' יהודה או' ובלבד שיהא בו טעם יין ומראה . רוב בניינו של לשון המשנה נמצא אף בתוספתא 23 ) תיבות ) על סדרו ומתכונתו , כמעט 2 אות באות . הגר"ש ליברמן כתב לשו' ערב" ) 1 פסחים : ( "וכר "וזו היא פיסקא ממשנתנו , "י"רפ ולשו' ולא" ) 2 יפחתו לו מארבע כוסות של : ( "יין "עד כאן היא פיסקא מן המשנה . "ל"הנ להלן נעיין שוב בשאלת . "פיסקא"ה לא יפחתו לו אחד העניינים העומדים במרכז דברי הפרשנות למשנה / תוספתא שלפנינו הוא : "לא יפחתו . "לו מי הם הפוחתים ? בפירוש הרשב"ם : ולא יפחתו לו , גבאי צדקה המפרנסין את העניים , כדתנן ( פאה פ"ח מ"ז ) אין פוחתין לעני העובר ממקום . 'כו אלמא לישנא דלא יפחתו אגבאי צדקה קאי . והוא הדין נמי אם לא יתנו לו שצריך שיחזר בכל כחו אחריו , אלא אורחא דמילתא נקט שרגילין ליתן לו ארבע כוסות ( ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן