סימן יח. אנשי יריחו משנה פ"ד מ"ח / תוספתא פ"ג הי"ט (עמי 157-156)

ששה דברים עשו אנשי יריחו על שלשה מחו בידן ועל שלשה לא מחו בידן . אלו שלא מחו בידן מרכיבים דקלים כל 1 היום , וכורכים את שמע , וקוצרים וגודשים לפני העומר , ולא מחו בידן . 2 אלו שמחו בידן מתירין בגמזיות של הקדש ואוכלין מתחת הנשרים ונותנין פיאה לירק , ומחו בירן חכמים . ששה דברים עשו אנשי יריחו , שלשה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן