סימן טז. מלאכה בערבי פסחים משנה פ"ד מ"א, מ"ה ומ"ו / תוספתא פ"ג הי"ח (עמי 156-155)

[ א '( 1 )[ מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושין , מקום שנהגו שלא לעשות , אינן עושין . 2 [ ה ... ( 2 )[ וחכמ' או' ביהודה עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות , ובגליל אינן עושין כל עיקר . ( 3 ) ובלילה , בית שמי אוסרין ובית הלל מתירין עד שתנץ החמה . [ ו ( 4 )[ ר' מאיר או' כל מלאכה שהתחיל בה קודם לארבעה עשר גומרה בארבעה עשר , אבל לא יתחיל בה כתחילה בארבעה עשר אף על פי שהוא יכול לגומרה . ( 5 ) וחכמ' אומ' שלש אומניות עושין מלאכה בערבי פסחים , החייטים והספרים והכובםים , ר' יוסי ברבי יהודה או' אף הרצענים . ( 1 ) מקום שנהגו לעשות מלאכה במחובר לקרקע עד חצות עושין , מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין . ( 2 ) מאימתי ארבעה עשר אסור במלאכה , ר' ליעזר בן יעקב אומ' מאור ארבעה עשר , ר' יהודה או' משתנץ החמה . אמ' ר' ליעזר בן יעקב היכן מצינו יום שמקצת אסור בעשיית מלאכה ומקצתו מותר , אמ' לו ר' יהודה הוא יוכיח על עצמו , שמקצתו אסור בחמץ ומקצתו מותר . ( 3 ) וחכמים או' אף במקום שאמרו אין עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות , שלש אומניות עושין , החייטין והספרין והכובסין . החייטין שכן הדיוט תופר כדרכו במועד ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן