סימן טו. יבטל בלבו משנה פ"ג מ"ז / תוספתא פ"ג הי"ב (עמ' 154)

ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו 1 ולאוכל סעודת אירוסים בבית חמיו , ונזכר שיש לו חמץ בתוך הבית , אם יכול לחזור ולבער ולחזור במצותו יחזור , ואם לא יבטל בלבו . ולהציל מיד הגייס ומיד הנהר ומיד הדליקה ומיד המפלות יבטל בלבו . ולשבות 2 שביתת הרשות יחזור מיד . מיכן אתה אומ' ההולך לשחוט את פסחו , ולמול את בנו , ולוכל סעוד' אירוסין בבית חמיו , ונזכר שיש לו חמץ בתוך הבית , אם יש לו שהות כדי שיחזור חוזר , ואם לאו , אין חוזר . ר' שמעון בן לעזר או' כל סעודה שאינה לשם מצוה אין חבר רשיי לאכל הימנה . לשון פתיחת ההלכה שבתוספתא , "מיכן אתה אומ , "' משונה ויוצא דופן . בכ"י ערפורט 4 3 מחקוהו ואיננו , ואף יש מן החוקרים שהתלבטו בו . פתרון הסגנון הזה הוא בכך שהלכה זו שבתוספתא צורפה כאן מתוך מדרש הלכה עתיק , והיא עדיין נושאת אתה את מינוח הצעת ההלכה בתוך המדרש : "מכאן אתה . "ומרא במבוא לנוסח המשנה כבר הזכיר רי"ן אפשטיין "מכאן אתה אומר ההולך לשחוט את פסחו וכולה , "מתניתא הבאה בלשון 5 מכילתא דרשב"י , ואף הסמיך לשם תוספתא דידן , בפיזור אותיותיו של הלשון הנידון , כדי להעמיד על קשר לשון זה למדרש . וכן במקום אחר העי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן