סימן יד. י"ד שחל להיות בשבת משנה פ"ג מ"ו / תוספתא פ"ג ה"ט-הי"א (עמ' 154-153)

ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערים את הכל מלפני השבת , דב' ר' מאיר . וחכמ' או' בזמנן . ר' אלעד ברבי צדוק או' תרומה מלפני השבת וחולים בזמנן . [ ט ] ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת , ואופה לו מצה מערב שבת . [ י ] תרומה טהורה וטמאה מבערין אותן מלפני השבת דברי ר' מאיר , וחכמים אומ' בזמנן , תרומה טהורה וטמאה מבערין בשבת . [ יא ] ר' לעור בי ר' צדוק אומ' תרומה מלפני השבת , שאוכליה מועטין , וחולין בשבת , שאוכליהן מרובין . אמ' ר' לעזר בי ר' צדוק פעם אחת היינו יושבין לפני רבן גמליאל בבית המדרש בלוד , ובא זונן הממונה ואמ' הגיע עת 1 לבער החמץ , הלכתי אני ואבא לבית רבן גמליאל וביערנו את החמץ .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן