סימן יג. שלוש נשים משנה פ"ג מ"ד / תוספתא פ"ג ה"ח (עמ' 153)

ר' עקיבה או' לא כל הנשים ולא כל העצים ולא כל התנורים שווים . זה הכלל , { תאפה } תלטוש ( בתנורים ) [ ברוב עדי הנוסח : תפח תלטוש 1 בצונין . [ וחכמים אומ' שלש נשים עסיקות בבצק , אחת לשה , ואחת מקטפת , ואחת אופה . לשה היא מקטפת , ואחרת לשה תחתיה . מקטפת היא אופה ואחרת מקטפת תחתיה , הואיל ושלשתן עסיקות בו , 2 וכולן חוזרות חלילה , אינו בא לידי חימוץ . רבן גמליאל אומר שלוש נשים לשות כאחת ואופות בתנור אחד זו אחר זו , וחכמ' אומ' שלש נשים עסיקות בבצק , אחת לשה ואחת עורכת ואחת אופה . במשנתנו שלוש בבות : רבן גמליאל , חכמים , ור' עקיבא . ואילו בתוספתא לא מצאנו אלא מקבילה לדברי חכמים . והגר"ש ליברמן כתב על לשון זה שבתוספתא : "וחכמים אומ' שלש נשים עסיקות בבצק וכר . פיסקא ממשנתנו פ"ג . "ד"מ ואכן שתים עשרה מלים רצופות באות במשנה ובתוספתא וחכמים" ) ... ואחת , ( "אופה הזהות מלה במלה , חוץ מחילוף של מלה אחת : עורכת / מקטפת ( על כך ראה להלן בפרוטרוט . ( ודומה שבזכות " בתנורים" לא נוקדה בכ"י קויפמן , ובכך סימן המנקד שנפל כאן שיבוש . בכ"י פרמה : "תאפה תלטוש , "בצונים ועל יד התיבה הראשונה בגיליון : "ס"א . "תפ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן