סימן יב. הפרשת חלה בטומאה ביום טוב של פסח משנה פ"ג מ"ג / תוספתא פ"ג ה"ז (עמי 152)

כיצד מפרישין חלה בטמאה ביום טוב ר' אליעז' א' אל תקרא לה שם עד שתיאפה . 3 2 בן בתירה אד תטיל לצונים . אמ' ר' יהושע לא זה הוא חמץ שמוזהרים עליו 4 בל יראה ובל ימצא , אלא מפרשתה ומנחתה עד הערב ואם החמיצה החמיצה . אמ' לו ר' ליעזר לר' יהושע היאך אתה או' שמפרישין חלה בטומאה ביום טוב , 5 והכתר שבעת ימים שאר לא ימצא בבתיכם . אמ' לו ר' יהושע הרי הוא אומ' אך אשר יאכל לכל נפש . אמ' לו ר' ליעזר 6 עד אין הדבר שקול , מי מכריעי אמ' לו ר' יהושע אני אכריע , כשאני עושה בידי , נמצאתי עובר על לא תעשה והרי היא בידי , כשאני מניחה כמות שהיא , נמצאתי עובר על לא תעשה ואינה בידי . בעיות סבוכות כרוכות בפרשנות משנה זו על פי פשוטה , ובפירוש מחלוקת ר' אליעזר ור' יהושע והמשא המתן שביניהם . עניין קשה זה נעשה שם דבר כבר בימי האמוראים עצמם ,  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן