סימן יא. וכן לענין הטומאה משנה פ"ג מ"ב / תוספתא פ"ג ה"א (עמ' 150)

בצק שבסידקי עריבה , אם יש כזית במקום אחד חייב לבער , פחות מיכן ' בטל במיעוטו . וכן לעיניין הטומאה , אם הקפיד עליו חוצץ , אם רוצה הוא בקיומו הרי הוא בעריבה . בצק שבסדיקי עריבה , עשאו לחזוק אין חוצץ , ואם לאו הרי זה חוצץ . ואם יש כזית במקום אחד , בין כך ובין כך הרי זה חוצץ . היה כחצי זית מיכן וכחצי זית מיכן וכמין חוט באמצע , אם ניטלין שלשתן כאחד הרי זה צריך לבער , ואם לאו , אין צריך לבער . עריבת העבדנין שנתן לתוכה קמח שלשה ימים קודם לפסח , הרי זה צריך לבער , אחרים אומ' כיון שנתן לתוכה עורות אין צריך לבער .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן