סימן ט. לא כמושין משנה פ"ב מ"ו / תוספתא פ"ב הכ"א (עמ' 150-149)

1 ואלו ירקות שאדם יוצא בהן חובתו בפסח , בחזרת ובעולשים ובתמכה ובחרחבונה ובמרור . 2 יוצאין בהן בין לחים בין כמישין אבל לא כבושין ולא שלוקים ולא מבושלים . מיצטרפים בכזית ויוצאין בקלח שלהן ובדמאי ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו 3 ובמעשר שיני והקדש שניפדו . חורולין / חזרת יולין ר' יהודה בן בתירה אומ' יוצאין בחזרת ובחרול . ר' ישמעאל בי ר' יוחנן בן ברוקה 4 או' כל שיש לו סרף אין יוצאין בו . ר' יהודה או' כל שמכסיף יוצאין בו . יוצאין בהן בין לחין בין כמושין ואין יוצאין בהן יבישין ר' מאיר או' אף יוצאין בהן יבישין . ר' צדוק או' אף יוצאין בהן כבושין . 5 בתוספתא כפשוטה , עמ' , 508 לאחר שציין את שינויי הגירסאות בתיבת "ובחרול" בתוספתא ( וגירסאות אלה הן כסגנון "ובחורוול" וכוי , ( כתב : "ובמכילתא דרשב"י , עמ' : 13 ר' יהודה אומ' אף חורולין וחזרת גלין . ובבבלי ל"ט : 'א ר' יהודה אומר אף חזרת יולין וחזרת גלין כיוצא בהן . ובערוך ערך חוורולין מעתיק משם : אף חוורולין וחזרת גלין 6 וכיוצא . "בהן ולהלן שם : "וחרולין , חורלין , הם כנראה חרלים שבמקרא , עשב מר העולה מאליו בשדות , "בור ועוד ציין שם למילון של גזניוס ופלור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן