סימן ח. מעשר שני בירושלים משנה פ"ב מ"ה / תוספתא פ"ב הי"ח (עמ' 148)

1 ובדמי ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו ובמעשר שיני והקדש שניפדו . הנהנים 2 בחלה ובתרומה . אבל לא בטבל ולא במעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו ולא במעשר שיני והקדש שלא ניפדו . חלות תורה ורקיקי נויר עשאן לעצמו אינו יוצא בהן , למכור בשוק יוצא בהן . יוצאין במעשר שני בירושלם , אבל לא בבכורים . מה הפריש בין מעשר שיני לבכורים ? מעשר שני יש לו היתר אכילה בגבולין , בכורין אין להן היתר אכילה בגבולין . המשנה והתוספתא מפרטות מעמדות הלכתיים שונים של תבואה לגבי השאלה אם יוצאים בפסח במצה הנאפית מהם . מעשר שני בירושלים על תוספתא זו ודין מעשר שני שבה יוצאין" ) במעשר שני ( "בירושלם העיר הגר"ש 3 ליברמן : "נחלקו תנאים על הלכה זו , וסוברים שאין יוצאין במעשר שני . "בירושלים מתוך המקורות שציין להם שם , נעתיק כאן את לשון המכילתא ( בא פרשה י , עמ' : ( 35 בכל מושבותיכם תאכלו מצות . למה נאמר ? לפי שנא' ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך תירושך ויצהרך ( דברים יד כג , ( הרי שהעלה מעשר שני לירושלם , שומע אני יצא בו ידי חובתו משום מצה . ת"ל בכל מושבותיכם , יצא זה שאינו נאכל בכל מקום . ומנין שלא יצא לא בלחם הפנים ולא בשירי מנחות ולא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן