סימן ז. דמי עצים משנה פ"ב מ"ד / תוספתא פ"א ה"י (עמ' 143)

2 1 האוכל תרומה חמץ בפסח שוגג משלם קרן וחומש . מזיד פטור מן התשלומין ומדמי העצים . פתיחת ההלכה במשנה ובתוספתא זהה בארבע תיבות הראשונות : "האוכל תרומה חמץ . "בפסח המשכה בתוספתא , אף שבא באריכות , כולו לעניין אחד : אין משלם דמי עצים לכוהן . ואילו במשנה , אף על פי שהמשך זה קצר מאוד , יש בו פירוט של כמה עניינים : דינו של שוגג , דינו של מזיד לגבי תשלומים , ולבסוף אנו שונים שפטור הוא אף "מדמי . "עצים הלכה זו שבתוספתא אין" ) משלם דמי עצים ( "לכהן משנה קדומה היא . עניין הלכה זו נידון במשא ומתן הארוך שבין ר' יוחנן בן נורי לר' עקיבא : "נמתי לו לר' עקיבא מפני מה האוכל תרומת חמץ בפסח אין משלם דמי עצים לכהן" וכר . זרי עקיבא משיב לו על כך . כלומר , ר' עקיבא סובר כהלכה זו שאין משלם דמי עצים לכוהן , והיא נאמרה במשנתו , או במשנה הקדומה שלפניהם . וכן במקבילה של התוספתא שבבבלי ( לב ע"א , ( לאחר ששנו את פתיחת הברייתא ( בשינוי לשון מן התוספתא : ( "האוכל תרומת חמץ בפסח פטור מן האוכל תרומה חמץ בפסח אין משלם דמי עצים לכהן . אמ' ר' יוחנן בן נורי נמתי לו לו ' עקיבא מפני מה האוכל תרומת חמץ בפסח אין משלם דמי עצים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן