סימן ו. נכרי שהלווה משנה פ"ב מ"ג / תוספתא פ"ב ה"ט-ה"י (עמ' 146)

נכרי שהלוה את ישראל על חמיצו אמ' לו 1 אם לא באתי עד הפסח הרי הוא מכור 2 לך , מותר באכילה , ואין צריך לומ' בהנאה . ישראל שהלוה את נכרי על חמיצו ואמ' לו אם לא באתי קודם לפסח הרי הוא מכור לך , אחר הפסח אסור בהנאה , ואין צריך לומ' באכילה . נכרי שהילוה את ישראל על חמצו לאחר 3 הפסח אסור ( נוסח הבבלי : מותר ) בהנייה וישראל שהילוה את הנוכרי על חמיצו לאחר הפסח מותר ( נוסח הבבלי : אסור ) בהנייה . חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער , רב' שמעון בן גמליאל אומ' כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו . החילוף בין נוסחי המשנה "אסור" ) במשנת ארץ ישראל ; "מותר" במשנת בבל , ולהפך ) חילוף קל [!] הוא מבחינת הלשון , כפי שבה-בשעה הוא חילוף כבד העניין ומוחלט המשמעות מבחינת התוכן . וחילופים כאלה רגילים במקורותינו , ובמיוחד בירושלמי . בחילוף נוסח משנתנו הנידון חלוקים כבר הירושלמי והבבלי עצמם . עיין מבוא לנוסח 5 המשנה , עמ' , 715-714 ותוספתא כפשוטה , עמ' . 493-491 השאלות הסבוכות של פירוש המשנה נוסח ארץ ישראל ונוסח בבל , ובעיקר יחס התוספתא למשנה לפי שני נוסחי המשנה , אם עוסקת היא באותו מקרה שבמשנה או במצב אחר - שאלות אלה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן