סימן ה. חמץ של נכרי משנה פ"ב מ"ב / תוספתא פ"א הי"ב (עמי 144) וה"ח (עמי 142)

חמץ שלנוכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנייה ושלישראל אסור שנ' לא יראה לך . חמץ של נכרי מותר אחר הפסח מיד . רבן שמעון בן גמליאל ור' ישמעאל בי ר' יוחנן בן ברוק' אומ' אף של הקדש מותר אחר הפסח מיד ( הי"ב . ( האוכל חמץ אחר חצות , וחמץ שעבר עליו הפסח , הרי זה בלא תעשה ואין בו כרת דברי ר' יהודה , וחכמים או' כל שאין בו 1 כרת אין בו בלא תעשה ( ה "ח . ( יש לתת את הדעת למקום סידורה של משנה ב ולצירוף ענייניה . בהיות פרק ב משנה א ( זמן מכירה לנכרי והיתר הנאה ) מקבילה לפרק א הלכה ז בתוספתא , כפי שראינו ( לעיל סימן ד , ( וכן בהיות משנה ד ( תרומת חמץ ) מקבילה לפרק א הלכה י בתוספתא ( ראה להלן סימן ז , ( שומה עלינו אפוא להסביר סידורן של משניות ב-ג . משנה ג ( נכרי שהלווה ) מקבילה לתוספתא פרק ב הלכה ט ( ראה סימן ו . ( רבי הקדים הלכה זו ( משנה ג , נכרי שהלווה ) ושנאה לפני עניין תרומת חמץ ( משנה ד , ( בשעה שבתוספתא היא שנויה כמופלג אחריו ( תרומת חמץ בפרק א הלכה י , ( וכן הקדים חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח ( משנה ב , בסימן שלפנינו , ( הבאה בתוספתא להלן סוף פרק א , הלכה יב . לפי סידור זה שלפנינו במשנה , באות כעת בזו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן