סימן ג. שורפין תרומה טהורה משנה פ"א מ"ו-מ"ז / תוספתא פ"א ה"ה-ה"ו (עמ' 142-141)

[ ו ] ר' חנניה סגן הכהנים א' מימיהם שלכהנים לא נמנעו מלשרוף את הבשר 2 1 שניטמא בוולד הטומאה עם הבשר 3 שניטמא באב הטומאה אף על פי 5 4 שמוסיפץ לו טומאה על טומאתו . הוסיף ר' עקיבה מימיהן שלכהנים לא נמנעו מלהדליק את השמן שניפסל בטבול יום בנר שניטמא בטמא מת אף על פי 7 6 שמוסיפין לו טומאה על טומאתו . [ ז ] אמ' ר' מאיר מדבריהם למדנו ששורפים תרומה טהורה עם הטמאה בפסח . אמ' לו ר' יוסי אינה היא המידה מודה ר' אליעזר ור' יהושע ששורפין זו לעצמה וזו לעצמה , ועל מה נחלקו על 8 התלויה ועל הטמאה שר' אליעזר אמ' תישרף זו לעצמה וזו לעצמה ור' יהושע או' שתיהם כאחת . [ ה ] שורפין תרומה תלויה טמאה וטהורה כאחד דברי ר' מאיר , וחכמים אומ' תלויה בפני עצמה טהורה בפני עצמה וטמאה בפני עצמה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן