סימן ב. שתי חלות תודה משנה פ"א מ"ד-מ"ה / תוספתא פ"א ה"ד (עמ' 141)

[ ד ] ר' מאיר או' אוכלים כל חמש ושורפים בתחילת שש . ר' יהודה אומ' אוכלים כל ארבע ותולים כל חמש ושורפים בתחילת שש . 1 [ ה ] ועוד אמ' ר' יהודה שתי חלות שלתודה פסולות ומונחות על גג האיסטווה כל זמן שהן מונחות כל העם אוכלים , ניטלה אחת מהן תולים , לא אוכלים ולא שורפים , ניטלו שתיהן התחילו כל העם שורפים . רבן גמליאל או' חולים נאכלים כל ארבע ותרומה כל חמש ושורפים בתחילת שש . ... ר' יהודה או' משם רבן גמליאל שתי חלות של תודה פסולות , ומונחות על גג האיסטבה , כל זמן שהן מונחות כל העם אוכלין חולין , ניטלא אחת מהן , כל העם אוכלין תרומה , ניטלו שתיהן שורפין אילו ואילו . הרי"ן אפשטיין כתב בספרו מבואות לספרות התנאים . "יש במשנת פסחים גם שתי משניות סותרות זו אצל זו , 'תרי : 'תנאי ועוד אמר ר' יהודה וכו' ( פ"א מ"ה ) חולקת על ר' יהודה של מ"ד , ואינה קובעת שעות , ואולם ר"ג שבמ"ה משנת ר' יהודה היא שבמ"ד , ובתוס' פ"א ד : ר' יהודה או' משום ר"ג שתי חלות של תודה וכר כל זמן שמונחות כל העם אוכלין חולין וכו' - זוהי משנת ר"ג אליבא דר' יהודה של מ"ה רישא , ועי' בבלי יב ב : 2 ' ולא תימא תנאי היא "' ( עמ' . ( 335 אפש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן