פתח דבר

אודיק רבי מן כוותא וחמא קדליה דרבי מאיר מן אחורוי . אמר , לא זכית אנא לאורייתא אלא בגין דחמית קדליה דרבי מאיר מן אחורוי . רבי יוחנן ורשב"ל תריהון אמרין אנן לא זכינן לאורייתא אלא בגין דחמינן אצבעתיה דרבי מן גולגיקין דידיה . 1 ( ירושלמי ביצה פ"ה ה"ג , סג ע"א ) מחקר זה מוקדש לזכרם של פרופסור י"נ אפשטיין ומו"ר פרופסור שאול ליברמן , זכר צדיקים לברכה , שני גדולי עולם שהיו בדורנו , שני גדולי הדור שהיו בעולמנו . חקר הספרות התלמודית זכה תחת ידם לטיפול נעלה , המצטיין בהבנה מחקרית נשגבה מחד , ובדיון מדויק ומעמיק מאידך , עד שחייב אדם לראות בשני חכמים אלה אסכולה ובית מדרש לעצמם , מפני מעלותיהם המייחדות אותם מכל חוקרי הספרות התלמודית הראשונים של חכמת ישראל . לא זכיתי לראות את רי"ן אפשטיין , ובכל זאת רואה אני אותו בעיני רוחי , רכון על שולחן עבודתו בשקידה עצומה ואינו פוסח לא על כל מקור שהוא ולא על כל גירסא שהיא , אלא משבצם במקומם במבואותיו הגדולים מאירי העיניים . את הגר"ש ליברמן זכיתי לראות פנים אל פנים , להביט בעיניו ולהתפעל התפעלות אחר התפעלות מאורן החודר . באותן שנים הכרתי תלמידי חכמים גדולים שנמנע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן