כתבי יהודה רצהבי רשימה ביבליוגרפית (אלול תרצ"ז-אלול תש"ן)

תוכן הישימה הביבליוגרפית ספרים 447 מאמרים 448 . 1 מקרא , לשון וספרית 448 א . מקרא ומגילות גנוזות 448 ב . תפסיר ר' סעדיה 449 ג . דקדוק ולשון 450 ד . תפילה ופיוט 452 ה . שירת החול העברית בספרד ( 1 ) עיונים ומחקרים ( 2 ) ; 453 השפעות ערביות 454 ו . ספרות חדשה ( 1 ) ביאליק ( 2 ) 1456 הזז 456 ז . שונות 457 ח . ביקורות והערות 457 . 2 יהדות תימן 458 א . ביבליוגרפיות 458 ב . מקרא ומדרש 459 ג . תפילה ופיוט 459 ד . שירה וספרות שו"ת 460 ה . דקדוק ולשון 461 ו . היסטוריה ( 1 ) כללי ( 2 ) ; 462 הליכות חיים ( 3 ) ; 463 קשרים עם מרכזי יהדות 464 ז . פולקלור ( 1 ) אגדות ומעשיות ( 2 ) ; 465 משלים ( 3 ) ; 465 שירי עם וחידות ( 4 ) ; 466 שונות 466 ח . אישים ( ביוגרפיות ) 466 ט . עליות יהודי תימן לארץ ישראל 467 יהודי תימן בארץ ישראל 468 . 3 פיוטים חדשים 468 רשימת המקורות ( בהם הופיעו המאמרים ) 475 הספרים וכן מדורי המאמרים סדורים , דרך כלל , לפי חלוקה עניינית ולא כרונולוגית ; פרט למדור . 3 'פיוטים חדשים ( וראה שם . (  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן