אהרן מירסקי שירי הספרדים משער הביטחון של ספר חובות הלבבות

מן המידות הראויות לעובד האלוהים שיקנה אותן , ראשונה בחשיבות זו מידת הביטחון , שיהא שם ביטחונו . 'בה כך כותב ר' בחיי בראש שער הרביעי , שער הביטחון . ומשום שלרבינו בחיי תפקיד של הוראה , ואחריות של מורה דרך להוליך את הלומד בספרו להוליכו בדרך הישרה שיגיע לתכליתו , על כן הוא פורט את התכונות המתבקשות ממי שבוטחים עליו , ואת התנאים הנדרשים בשביל שתיכון מידה זו בנפשו . מהו ערך מידת הביטחון על דעת ר' בחיי ? שהיא מביאה לאדם מנוחת הנפש , ומסירה מלבו כל דאגה מענייני החומר . ויהיו חייו בשלווה , ולא יטרידוהו השאיפות הגופניות . כי ביטחונו באלוהים יהיה משען לו לסמוך עליו להיות בטח שאנן בלי שום נדנוד של צער . לשם הסברת הרעיון מדמה ר' בחיי את הביטחון בערכי העולם החומרי שבני אדם רגילים להישען עליהם , והוא ביטחון רפה ומוגבל , מדמה אותו אל הביטחון באלוהים הוא ביטחון כולל ומושלם . בדברים שהבריות רגילים לעשותם מבטח להם , הוא מציין את החכמה ותחבולותיה , וכוח הגוף והעושר . את אלה הוא מציג כביטחוני אכזב , וסומך דבריו בפסוקים מן המקרא לראיה , ומשדל את הקורא שיעזוב את הביטחונים הרגילים השגורים , שיש שיעור וקצבה לה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן