אביבה דורון תהילה למצרים

השירים שחיבר יהודה הלוי בארץ מצרים , בדרכו מספרד לארץ ישראל , ניכרים בהם ביטויים של תחושת אמצע הדרך , "תחנת , "ביניים בין px הולדתו בה גדל , ובין pxn שאליה ייחל ואליה מועדות פניו כדי לחיות בה . המשוררים העבריים בספרד ביטאו בשיריהם מחד גיסא את הקשר העמוק שחשו היהודים שחיו בחצי האי האיברי לארץ בה נולדו , ארצם המוחשית וביתם האישי , ומאידך גיסא הביעו את רגשות הגעגועים שפיעמו בלב היהודים לביתם הלאומי בציון , לארץ המובטחת . הכיסופים למולדת ההיסטורית הלאומית צוינו , בדרך כלל , בשירת הקודש , ואילו הזיקה האישית לספרד ולנופיה באה לידי ביטוי בשירת החול , שבמרכזה עומד הפרט , ובולט הדבר בשירתו של משה אבן עזרא . * רשימת מראי המקומות של השירים המוזכרים במאמר — בעמוד האחרון של המאמר . 1 ראה : 'n שירמן , 'חיי יהודה , 'הלוי בתוךלתרלרותהשירה והדראמה , ירושלים , 1979 עמ' . 318-302 ש"ב גויטיין , 'הפרשה האחרונה בחיי רבנו יהודה הלוי לאור כתבי , 'הגניזה תרביץ , כד ( תשט"ו , ( 1954— עמ' 47-21 ומאמרו באנגלית : 'The biography of Rabbi Yudah Ha-levi in the 1 j xxvill , 1959 , pp . 41-56 light of 'Cairo Geniza' do...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן