מיכאל ריגלר קולופונים של כתבי־יד כמקור לתולדות הספר והסופרים מתימן

מבוא חשיבותו של ספר ניכרת בעיסוק הרב בו בספרות התקופה . בספרות המשפטית הספר נחשב לחפץ ' בעל ערך כספי גבוה , בד בבד עם ערכו התרבותי . בספרות המוסר הספר נתפס כבעל ערך מוסרי . כך סעי חסידים , מביא פרטים חשובים על הנוהג הראוי לספר , דברי הערכה למשאילי ספרים ודברים המופנים אל מעתיקי הספרים . אף על פי שהספר היה חפץ יקר ערך , ורק עשירים יכלו לרכשו , היתה דרישה גדולה לספרי שימוש והגות , וצימאון רב לספר עברי בקרב האוכלוסיה היהודית , בגלל נטייתו האינטלקטואלית של העם . מידת תפוצתם בקרב הציבור תלויה הייתה באפשרויות הטכניות להעתיקם , ובמספר המעתיקים המומחים שבקרב הציבור . בימי הביניים ניצבו שתי אפשרויות בפני מי שנזקק לספר : האחת — להעתיקו בעצמו , והאחת — להזמינו ממעתיק מקצועי . כך בתרבות הכללית , וכך בתרבות היהודית על אזוריה השונים , הן בארצות המזרח הן בארצות המערב . בתקופות שונות העתיקו גדולי החכמים את הספרים הנחוצים להם , * לאחר שנמסר מאמר זה לדפוס הופיע ספרו של י' רצהבי במעגלי תימ , / תל אביב תשמ"ח . המאמר ' הספר במשכנות תימן' עוסק בכמה עניינים שנסקרו במאמרנו . 1 כך כינו יהודי תימן את ספריהם ונש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן