תוכן העניינים

וזאת ליהודה א . לשון ומנהג יהושע בלאו קווים מילוניים אופייניים המשותפים לערבית היהודית וללהגים הערביים החדישים 11 דחי דורון למשמעיה של 'הכי' העברית 19 ניסן נצר תרומתו של רד"ק לפתרון מלים מקראיות יחידאיות בצורה או בשימוש לאורה של לשוךחכמים 35 דניאל שפרבר הפשרה במנהג 45 ב . עיונים בתורת רס"ג יוסף טובי דף נוסף מספד הגלוי לרב סעדיה גאון 55 אליעזר שלוסברג לגלגולו של פירוש רס"ג על דניאל י , ג : 'ובשר ויין לא בא אל פי ... עד מלאת שלשת שבעים ימים' 77 ג . ספרות יהודי תימן יוסף הלוי עטרה ליושנה — עיון ברשויות מדרש הגדול 91 עזרא פליישר תחנות בהתפתחות שיר האזור העברי ( מספרד 111 ועד תימן ) 159 מיכאל ריגלר קולופונים של כתבי יד כמקור לתולדות הספר והסופרים מתימן 161 צמח קיסר עיונים ראשונים בתכלאל שהועתק בידי המהרי"ץ 181 שמעון שרביט מוקדם ומאוחר בלשונות התפילה של בני תימן 195 ד . שירה ופיוט יעקב אדלר מבוא לפיוט 'את מי נועץ ויביניהר — יוצר לשבת חתן לו ' אליעזר בר נתן 211 אברהם דוד לתולדותיו של אברהם תלמיד הספרדי מנכבדי קהילת יהודי מצרים ( לאור מסמכים חדשים מן הגניזה ) 221 בנימין בר תקוה פיוטי השלום הפר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן