מפתח המקורות

פסוקים לא , מב 131 לב , ט 235 לב , יב 235 לד , כו 162 לה , יא-יב 235 לה , יד 178 לה , יט 143 לה , כא 125 לו . לג 84 לז , ר 186 לז , ח 126 לז , כב 195 לז , לד 43 לח , א 60 לח , ה 58 מב , כה 200 מה , ז 123 מו , ג-ד 235 מז , ג 102 מז , יז 204 מח , ג-ד 234 מח , ו 143 מח , יט 35 מט , א 110 מט , ט 154 מט , י-יא 116 מט , י 35 מט , יא 222  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן