[15] (יד) קריאה לאבל על בת־גדוד

מונה שמונה פעמים בכתבי אוגרית את הכינוי לבעל "נסיך אדון , "הארץ כגון "היכן כעל הכל יכול , היכן הנסיך אדון הארץ" , KTU ) עמ' , 24 טור , iv שורות . ( 5-4 ראה . pp . 90-96 "The Root ZBL / SBL in Akkadian , Ugaritic and Biblical Hebrew" , JAOS , 88 ( 1968 ) , M . Held , כינוי זה נמצא גם בכתובת ההשבעה מארסלאן טאש : "בעל אדון ארץ" ( שורות , ( 15-14 וכן מכונה נבו באכדית "האל נבו בעל , "הארצות והאלה היא "אשתר בעלת הארצות" ( ראה אצל אבישור , בתדבדת , עמי , 253 ושם ספרות . ( 13 ראה אופנהיימר , היסטוריה ואסכטולוגיה , עמ' ; 64-63 , 52-50 אופנהיימר , בחירה , עמ' . 34 נראה שפסוק זה הוא קטע נבואי קצר , שאינו קשור אורגאנית לא לפסוקים שלפניו ולא לאלה שאחריו . על משמעות הנבואה נחלקו הפרשנים . פרשנים רבים רואים בשם "בת גדוד" כינוי לירושלים — בת ציון , ובכך הם קושרים את הפסוק לנושא הנדון בפרק : ירושלים . ואילו אחרים סבורים , ש"בת גדוד" הוא שם יישוב בשפלת יהודה . על ההבדל העקרוני שבין שתי התפיסות נעמוד בהמשך הפירוש . הנבואה נסמכה לקודמתה בגלל המלה הפותחת , "עתה" ואולי גם בגלל הקשר האסוציאטיבי צלילי שבמלי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן