[12] (ח) חידוש מלכות בית דוד

11 ש"א ליונשטם , "מעתה ועד , "עולם תרביץ , לב ( תשכ"ג , ( עמ' . 316-313 ראה גם תהלים קטו , יח . 12 השווה , כאמור , לצפניה ג , יט , המשקף את לשון הנבואה הנוכחית , וכן השווה ליחזקאל לד , טז . את התמונה הבאה לידי ביטוי בקטע זה אפשר להשוות לתמונה שמתאר מיכיהו בן ימלה : "ראיתי את כל ישראל נפצים אל ההרים כצאן אשר אין להם רעה" ( מלכים א כב , יז , ( וכן לתיאור שבחוזה בין אשורניררי החמישי מל ך אשור לבין מתעאל מארפד בשנת 754 לפה"ס ( ימי מיכה : ( "אם מתעאל יפשע נגד חוזה זה שנעשה תחת שבועת האלים , אזי כשם שקוה זה ( שהוקרב בשעת כריתת הברית ) מובא ממכלאת הצאן ( ולא ) ישוב אל עדרו ... כך מתעאל עם בניו בנותיו ... והעם ... יגלה מארצו ולא ישוב לארצו" , ANET ) עמי . ( 532 אמנם אין קשר ישיר בין החוזה המדיני לבין המחשבה הנבואית , שבאה לידי ביטוי בנבואה , אך ישנה נקודה אחת דומה והיא , שאסון לאומי או גלות מתוארים בתמונה של שה הנלקח ממכלאת הצאן . הפסוק כולל נבואת נחמה קצרה , שהנביא פונה בה במישרין למקום , המתואר על דרך ההאנשה — "ואתה מגדל עדר" ( כמו הפנייה בפרק ה , א , ( והוא מבטיח לירושלים , כי תחזור להיות מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן