II. סידורם של פרקים ד-ה

בפרקים ד-ה קובצו נבואות הפותחות בתיבה זהה : "והיה" ( ד , א ; ה , ד , ו , ט ) או בתיבות הדומות בצלילן : , "אתה" "עתה" ( ד , ח , ט , יא , יד ; ה , א . ( נבואות אלה סודרו לא על פי התפתחות רעיונית , אלא על פי קשר מוטיבי או צלילי אסוציאטיבי בלבד . מסדר הנבואות ' התחיל לצרף קובץ נבואות המתחילות . "והיה"ב כיוון שפתח בפורמולת העתיד "והיה באחרית , "הימים הסמיך לנבואה זו נבואה , שאף היא עוסקת בעתיד הר ציון ופותחת בפורמולת העתיד "ביום ההוא" ( פסוק ו ) ומסיימת ב"מעתה ועד עולם" ( פסוק ז ) בדומה לקודמתה , שהסתיימה ב"לעולם ועד" ( פסוק ה . ( לאחר שסיים ב"מעתה" ( פסוק ז , ( המשיך בנבואה הפותחת במלה בעלת צליל דומה "ואתה" ( פסוק ח . ( כיוון שהזכיר נבואה הפותחת , "ואתה"ב צירף אליה נבואות נוספות של מיכה הפותחות בצליל דומה , "עתה" , "ועתה" , "אתה" . "ואתה" משסיים , חזר לפורמולה הפתיחה "והיה" ( ה , ד ) שבה התחיל בפרק ד , א .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן