[6] (יב-יג) נבואת נחמה לשיבת הגולים

29 על הגורמים לתהליך הדוברתי כלכלי ביהודה , ראה בנדור , בית האב , עמ' ; 119- 112 מ' גרינברג , הסגולה והכוח , תל אביב , 1985 עמ' ; em , ; 43-40 חברה , עמ' , 86-81 ושם ספרות . 30 ראה לעיל , בפרקי מבוא , "הרקע ההיסטורי של נבואות . "מיכה נבואה זו אינה קשורה קשר של תוכן עם זו שלפניה ולא עם זו שלאחריה . המסדר הסמיכה לקודמת לה כדי להטעים , כי ה' שהגלה אותם עתיד להצילם ולהשיבם למולדתם ( השווה ירמיה כט , י-יד . ( הנבואה סודרה כאן גם בגלל הקשר האסוציאטיבי לנבואה הקודמת : "יעקב" ( ז '' , ( אדר" ( ח , ( "מעברים" ( ח ) נקשרים על דרך האסוציאציה לכתובים : "יעקב" ( יב , ( "כעדר" ( יב , ( "ויעברו ... ויעבר" ( יג . ( בנבואה שני בתים ו בבית הראשון ( יב ) כל הפעלים הם בצורת אימפרפקט : אאסף , אקבץ , אשימנו , תהימנה , ואילו הפעלים בבית השני הם בצורות פרפקט : עלה , פרצו ו או אימפרפקט עם וי"ו ההיפוך : ויעברו , ויצאו , ויעבר . בשני הבתים שתי תמונות גאולה . בבית הראשון באה תמונה של הרועה האלוהי , המקבץ את עדר ישראל למקום מבטחים . בבית השני , לעומת זאת , באה תמונה של עדר בורח מהמכלאה אל החופש , מנהיגו פורץ החוצה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן