I. סידורם של פרקים א-ג

פרקים א-ג ערוכים על פי סדר רעיוני ( למעט ב , יב-יג . ( הקובץ פותח בנבואה על חורבן שומרון ובאיום על ירושלים ( א , ו-ט , ( ומסיים בנבואה על חורבן ירושלים ( ג , יב . ( המוטיבים של תיאורי ההרס , שבנבואות אלה , דומים . על שומרון נאמר : " ושמתי שמרון לעי השדה למטעי כרם " ... ( א , ו , ( ועל ירושלים נאמר . "ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה " ... ( ג , יב . ( נראה , כי המסדר בחר בשתי נבואות אלה , כפתיחה ובסיום , כדי לתחום בהן את קובץ נבואות התוכחה והפורענות . בכך נוצר גם קשר רעיוני בין חורבן שומרון ובין חורבן ירושלים . בתוך קובץ נבואות הפורענות והחורבן שובצו קטעי נבואה שונים : נבואה על חורבן שומרון , שתי "קינות נבואיות" על מפלת יהודה ( א , י-יב , יג-טז , ( שתי תוכחות על חטא נישול בעלי נחלות מאדמותיהם , ועונש הגלות שיבוא בעקבות חטא זה ( ב , א-ה , ו-יא . ( נושא הגלות עצמו ודימויים שונים , המשמשים בכתובים אלה עוררו אצל המסדר אסוציאציות לנבואת הנחמה בפרק ב , יב-יג ( וראה להלן . ( התיבה " בראשם" שבסיום נבואת הנחמה בפרק ב , יג נתקשרה למסדר עם הנבואה המופנית אל "ראשי יעקב" אשר בירושלים ( ג , א . ( מכא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן