ו. טקסט ולשון

משנות החמישים ואילך מצויים בידינו נוסחים עבריים נוספים על נוסח המסורה לספר מיכה מיכה . ממצאים אלה נתגלו במדבר יהודה , ואלה הם ו . 1 lQpMi פשר ^^^ — ( IQ 14 ) — פירוש כיתתי על מיכה , המצטט מספר פסוקים בספר : א , ב-ט ; ו , טו-טז . . 2 פשר מיכה — 4 QpMi (? )( 4 Q 168 ) — בקטע מקוטע זה בא נוסח מקראי של מיכה ד , ח-יב , ויש בו שינוי משמעותי אחד בלבד לנוסח המסורה , והוא בפרק ד , ט . נכתב בו ] " החזךקכה" — בלשון זכר , במקום , "החזיקך" צורת נקבה שבנוסח המסורה . ירושלים תשמ"ז , עמ' 217 ואילך . על עקרון הקשרים האסוציאטיביים בין היחידות הספרותיות השונות במקרא , השכיח אצל חז"ל , עמד כבר דליטש בפירושו לספר תהלים . . F . Delitzsch , Biblical Commentary on the Psalms , Edinburgh 1876-1881 כעניין היקף היחידות הנבואיות בנביאים והקשרים האסוציאטיביים המחברים אותם , ראה גם מ' הרן , א"מ ו , ירושלים תשל"ב , עמ' 282-278 ; 276-275 י . וכן הנ"ל , כין ראשונות לאחרונות , ירושלים תשכ"ג , עמ' . 23-1 20 דיון רחב בנושא מבנה הנבואות בספר ימצא הקורא אצל ורגון , התוכחה , עמ' , 105-71 וכן בהמשך הספר . 21 ראה א"מ הברמן , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן