ג. מיכה — הנביא ופועלו

בספר מיכה לא שולבו סיפורים על אנשים או על מאורעות היסטוריים ( כמו בספרי ישעיה וירמיה , ( ואף לא מתוארים בו מעשים סמליים ( כגון בספרים הושע , ירמיה ויחזקאל . ( אין בו תיאור של חזיונות ( כמו אצל עמוס , ישעיהו ויחזקאל , ( וגם לא נאמר בו דבר על יחס הנביא לאלוהיו , על ספקותיו ולבטיו ועל הדרך שבה קיבל את נבואתו ( כמו אצל ירמיהו . ( רק במקום אחד בספר אנו פוגשים במיכה הנביא , כאדם שאינו נכנע לדיכאון , אלא עומד ומתפלל ומקווה לישועת . 'ה כשהוא רואה את המצב החברתי המעורער ביהודה , הוא אומר : "ואני בה' אצפה אוחילה לאלהי ישעי , ישמעני אלהי" ( ז , ז . ( J . Jeremias , "Moreseth Gath , die Heimat des Propheten Micha " , PJB , 29 ( 1933 ) , pp . 4 . 42-53 רוב החוקרים קיבלו זיהוי זה . ראה , למשל , אהרוני , ארץ-ישראל , עמ' ; 299 , 256-254 , 44 וכן ראה בפירושים לספר מיכה . לעומת זאת , ז' קלאי סבור , שיש לזהות את לבנה כתל גודד 1 ) חלגת שבטי ישראל , ירושלים תשכ"ז , עמ' . ( 320-319 5 אילן , גדוד , עמ' . 219-218 לעומת זאת , יש סוברים , כי בתל בוךנה שכנה העיר לבנה ( כך , למשל , רייני , שפלה : ( יאילו אחרים סב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן