תוכן העניינים

בפתח הספר 9 פרקי מבוא 11 א . מקומו של ספר מיכה באסופת תרי עשר 11 ב . שם הנביא ומקומו 11 ג . מיכה — הנביא ופועלו 12 ד . הרקע ההיסטורי של נבואות מיכה 13 ה . מבנה הספר וסידורו 17 ו . טקסט ולשון 19 ז . תוכחה חברתית בספר מיכה 21 ח . השינוי החברתי דתי בחזונות מיכה 23 ט . רעיונות מרכזיים המשותפים לנביאי המאה השמינית ולנבואת מיכה 23 י . הכתובת שבפתיחת הספר 29 נבואות מיכה סידורם של פרקים א-ג 33 הרכבו של פרק א . 1 33 ( ב-ט ) נבואה על חורבן שומרון ועל אסון הצפוי ליהודה 34 . 2 ( י-יב ) קינה על ערים ביהודה . 3 47 ( יג-טז ) הקינה על לכיש ובנותיה 54 הרכבו של פרק ב . 4 63 ( א-ה ) חטא המנשלים ועונשם . 5 63 ( ו-יא ) הוויכוח עם הנביאים ובעלי בריתם העושקים . 6 72 ( יב-יג ) נבואת נחמה לשיבת הגולים 81 הרכבו של פרק ג . 7 87 ( א-ד ) תוכחה לעילית המשפטית ביהודה 89 . 8 ( ה-ח ) מיכה והנביאים המתעים . 9 95 ( ט-יב ) ביקורת נגד שליטי יהודה רודפי הבצע 101 11 סידורם של פרקים ד-ה 108 פרק ד . 10 ( א-ה ) נבואת אחרית הימים . 11 108 ( ו-ז ) קיבוץ הפזורה ומלכות ה' עליהם בציון 121  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן