ג. הצעת חוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה) (תיקון), תשכ"ב־1962. (הצעות חוק תשכ"ב, עמ' 247—248)

. 5 במקום סעיף 18 לחוק יבוא : " מאסר , 18 ( א ) מקום שבית משפט מטיל עונש מאסר קצוב , רשאי הוא להורות שהעונש כולו או מקצתו יהיה על תנאי . ( ב ) מי שנדון למאסר על תנאי לא ישא את ענשו , אלא אם עבר , תוך תקופה שנקבעה בגזר דינו ( להלן — תקופת התנאי ) ושלא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים , אחד הפשעים או העוונות שפורשו בגזר דינו , ואם לא פורשו — כל פשע שהוא , והורשע על אותה עבירה ( להלן — העבירה הנוספת ) תוד התקופה או לאחריה ; תקופת התנאי תתחיל מיום מתן גזר הדין , אם אין בו לענין זה הוראה אחרת . 6 " . אחרי סעיף 18 לחוק יבוא ; " העמדה בתק " סן ; התנאי  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן