ב. חוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה), תשי"ד־1954. (ספר החוקים תשי"ד, עמ' 235—236)

מאסר . 18 ( א ) מקום שבית המשפט רשאי להטיל עונש מאסר , רשאי הוא להטיל תמורתו מאסר על תנאי . ( ב ) מי שנידון למאסר על תנאי לא ישא את ענשו . אלא אם עבר , תוך תקופה שנקבעה בגזר דינו ושלא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים מיום גזר הדין , עבירה שהיא פשע , או שהיא אחד העוונות המפורשים בגזר דינו , והורשע בדי ? על אותה עבירה תוד התקופה או לאחריה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן