א. הצעת חוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה), תשי"ד־1953. (הצעות חוק תשי"ד, עמ' 7)

מאסר . 15 בית המשפט הדן אדם למאסר לתקופה קצובה , רשאי לצוות שהנידון לא ירצה עונש זה אלא אם יורשע בשל מעשה פשע או עוון שעשה תוך תקופת זמן מסויימת שיקבע בית המשפט בגזר דינו ; תקופה זו לא תפחת משנה ולא תעלה על חמש שנים מיום גזר הדין . מבחן במאסר . 16 השהה בית המשפט ביצועו של מאסר לפי סעיף , 15 אין זה מונע אותו מהעמיד את הנידון במבחן בהתאם לפקודת העמדת עבריינים במבחן , ; 1944 ומשעשה כ ? ירצה הנידון את ענשו , על אף האמור בפקודה , אם בתוך תקופת האשהיה עשה מעשה פשע או עוון או הפר תנאי מתנאי המבחן . אין מאסר נ י " בעב רה ' חדשה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן