ב. פקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ"ט—1969

סמכות בית המשפט ליתן צו מבחן . 1 הואשם אדם בעבירה וראה בית המשפט שהאישום הוכח , אלא שבהתחשב בנסיבות הענין , ובכללן אפיו של האדם , עברו , גילו תנאי ביתו , בריאותו הגופנית ומצבו השכלי , טיב העבירה שעבר וכל נסיבה מקילה שבה נעברה העבירה , ראוי , לפי דעתו , לשחרר את העבריין על מנת להעמידו במבחן , רשאי בית המשפט לעשות אחת מאלה ו ( 1 ) להרשיעו וליתן צו מבחן ; ( 2 ) ליתן צו מבחן בלי להרשיעו אם אין על הנאשם עונש מאסר על תנאי שבית המשפט רשאי לצוות על ביצועו עקב הרשעתו בעבירה שהואשם עליה . סמכות ענישה לאחר עבירה נוספת . 16 הוכח להנחת דעתו של בית המשפט שנתן את צו המב חן , כי הנבחן הורשע על עבירה נוספת , רשאי הוא  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן