א. חוק העונשין, תשל"ז—1977. (ספר החוקים תשל"ז, עמ' 236—237).

סימן : 'ג מאסר על תנאי מאסר על תנאי . 52 ( א ) הטיל בית המשפט עונש מאסר , רשאי הוא להורות בגזר הדין שהעונש , כולו או מקצתו , יהיה על תנאי . ( ב ) מי שנידון למאסר על תנאי לא ישא את ענשו אלא אם עבר — תוך תקופה שנקבעה בגזר דינו ושלא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים ( להלן — תקופת התנאי ) — אחת העבירות שנקבעו בגזר הדין והורשע בשל עבירה כזאת ( להלן — עבירה נוספת ) תוך תקופת התנאי או לאחריה . ( ג ) תקופת התנאי תתחיל מיום גזר הדין , ואם הנידון נושא אותו זמן עונש מאסר — מיום שחרורו מן המאסר ; והכל כשבית המשפט לא הורה אחרת .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן