פרק 6 המאסר על־תנאי בארצות הברית

בחלק זה נקצר , יחסית , משתי סיבות : ראשית , המאסר על תנאי כפי שהוא מוכר אצלנו , דהיינו דחיית ביצוע העונש , אינו נפוץ כלל בארצות הברית . ושנית , בנושא זה יש הבדלים גדולים בין המדינות השונות של ארצות הברית , וקשה לדבר באופן כללי על המשפט האמריקני . במשפט האמריקני , כבשיטת המשפט האנגלו סקסית כולה , תופס המבחן מקום חשוב . אך דחיית העונש , שפירושה גם דחיית הטלת העונש וגם דחיית ביצוע העונש , כשלעצמה אינה נחשבת לאמצעי ענישה חשוב , ויש אף ספקות לגבי חוקיותה . גם בספרות המשפטית קשה למצוא חומר העוסק בדחיית העונש בנפרד מן המבחן י , סמכותו של בית המשפט לדחות עונשים היא שאלה סבוכה במשפט האמריקני . הבעיה נובעת מעקרון הפרדת הרשויות . חוקת ארצות הברית וחוקות המדינות מבטיחות את הפרדת הרשויות , ופלישה של רשות אחת לתחומה של חברתה אסורה . הטענה היא כי הסמכות לדחות עונשים מסורה לרשות המבצעת , ולא לרשות השופטת . סמכות זו , כך טוענים , היא חלק מסמכות החנינה . לגבי בתי המשפט הפדראליים נפסק , שבאין חוק מפורש אין להם סמכות לדחות עונשים . עם זאת נאמר באותו פסק דין שחוק המסמיך את בתי המשפט לדחות עונשים הוא תקף ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן