ד. מאסר על־תנאי בתוספת צו פיקוח

אחד החידושים שנחקק בחוק משנת 1972 הוא האפשרות לתת צווי פיקוח במצורף למאסר על תנאי . תיקון זד . בא בעקבות המלצתה של הוועדה . [ 1970 ] 2 All ER . 185 81 82 מעניין להשוות זאת למצב בישראל . כאן הטלת צו מבחן לאחר הרשעה אינה מונעת הפעלת המאסר על תנאי . שאלה שונה היא מה התבונה שבהטלת צו מבחן ובהפעלת המאסר על תנאי בעת ובעונה אחת . יתר על כן , פקודת המבחן תוקנה ונקבע בה במפורש , שאין לתת צו מבחן ללא הרשעה אם תלוי ועומד נגד הנאשם "עונש מאסר על תנאי שבית המשפט רשאי לצוות על ביצועו עקב הרשעתו בעבירה שהואשם . "עליה סעיף . ( 2 ) 1 הגישה אצלנו שונה לחלוטין . לפי הוראה זו חייב בית המשפט להרשיע את הנאשם , אך המיעצת לענייני ענישה . צווי הפיקוח נדונים בסעיפים 26 ו 27 של ה in , Powers of Criminal Courts Act , 1973 : n בהטלת צווי הפיקוח , בתנאים הנכללים בצווי הפיקוח ובהפרתם . הבעיה כולה מוסדרת בשני סעיפים ארוכים אלה . אפשר לצרף צו פיקוח רק למאסר לתקופה העולה על שישה חודשים בגין עבירה אחת . כלומר , אם הוטלו שתי תקופות של מאסרים על תנאי של ארבעה חודשים כל אחת בגין שני פריטי אישום , אי אפשר לתת צו פיקוח ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן